Vrijheid 208 Bus 4, 2320 Hoogstraten 0470 71 70 62

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  • Al onze facturen zijn betaalbaar op 14 dagen, zonder korting.
  • Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand.
  • Klachten zijn slechts geldig tot 8 dagen na de faktuurdatum dmv aangetekend schrijven.
  • Wanneer de faktuur op de vervaldag niet is betaald, is de schuldenaar van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd welke forfaittair wordt vastgesteld op 10% van het faktuurbedrag,met een minimum van 75€ en dit zonder ingebrekestelling.
  • De eventuele gebruikte goederen blijven eigendom van de leverancier tot de volledige betaling ervan.
  • Bij geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.